آرتز و پروتز (اعضای مصنوعی)

بخش آرتز و پروتز (اعضای مصنوعی) موسسه جهت کمک به ساخت اعضای مورد نیاز مددجویان اقدام به ارائه وام تا سقف ۱۵ میلیون تومان می نمایید.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.