رادیولوژی دهان و دندان

واحد رادیولوژی موسسه جهت تسهیل در امور مددجویان اقدام به ارائه وام ۲ میلیونی نموده است.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.